Obchodní podmínky

 

Obchodní podmínky platící pro webové stránky potiskbrno.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Ing. Marie Nimrichterová, Lipová – lázně 58, 790 61, IČO88349721 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou), bylo-li toto sjednáno rámcovou či partnerskou smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu emailem na email adresu uvedenou kupujícím v objednávce.
1.3. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
1.4. V případě, že předmětem plnění je pouze potisk zboží dodaného kupujícím, dojde k uzavření smlouvy, až po schválení vzorku prodávajícím. Prodávající je oprávněn odmítnout uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je potisk zboží dodaného kupujícím v období zvýšené vytíženosti výrobních kapacit.
1.5. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.
1.6. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. Kupní cena zboží a služeb (potisku)

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) a těchto PODMÍNKÁCH prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.
3.2. Cena zboží zahrnuje náklady na dopravu zboží do jednoho místa dodání v ČR, pokud je smluvní cena dodávaného zboží a služeb nad 2500 Kč (bez DPH).
3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 % z ceny zboží (minimálně však 49 Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. V případě zasílání zboží na víc míst bude doprava kalkulována individuálně.
3.4. Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (není-li v katalogu uvedeno jinak). V takovém případě je nutné baterie objednat zvlášť.
3.5. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

4. Dodací lhůta

4.1. Dodací lhůta je:
a) Pro zakázky bez potisku: do druhého až pátého pracovního dne, po splnění všech níže uvedených podmínek:
aa) prodávající přijme objednávku do 10. hodiny,
ab) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
ac) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
b) Pro zakázky s potiskem: cca deset pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
ba) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
bb) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího,
bc) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny bb) a bc).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
c) Pro zakázky bez potisku objednávané prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího na internetové adrese www.potiskbrno.cz od dvou do pěti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
ca) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny,
cb) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
cc) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího.
d) Pro zakázky s potiskem objednávané prostřednictvím internetového e-shopu prodávajícího na internetové adrese www.potiskbrno.cz od čtyř do deseti pracovních dnů, po splnění všech níže uvedených podmínek:
da) prodávající přijme elektronickou objednávku do 11. hodiny,
db) zboží se nachází na skladě prodávajícího,
dc) sjednaná záloha je připsána na účet prodávajícího,
dd) grafika potisku je odsouhlasena kupujícím.
Výjimku tvoří technologie pískování (M), výpal (D) a vícebarevný potisk dvousložkovou barvou na vybrané zboží, sublimace (G), flok (E) a sítotisk (A nylon), na které platí dodací termín od šesti do patnácti pracovních dnů při splnění podmínek uvedených pod písmeny dc) a dd).
Prodávající má právo na jednostranné prodloužení termínu dodání dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.
e) Termín dodání je včetně přepravy, která trvá standardně 24 hodin. Termín dodání se prodlužuje o dobu, po kterou trvá překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.
f) Předpokládaný termín dodání (v rámci intervalu uvedeného v odstavci 4.1.) je uveden v uzavřené kupní smlouvě. V případě uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu je skutečný termín dodání uveden v zaslaném přijetí objednávky prodávajícím podle odstavce 1.2.
4.2. Nenachází-li se zboží skladem u prodávajícího, sdělí prodávající tuto skutečnost kupujícímu a navrhne jiný termín dodání.
4.3. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet dnem následujícím po splnění podmínek uvedených v 4.1. aa) až ac),
ba) až bc), ca) až cc) a da) až dd).
4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byla na účet připsána částka za uhrazenou zálohovou fakturu, pokud tato byla vystavena, a od obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany kupujícího.
4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku, zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím. Grafickou předlohu lze bezplatně připomínkovat nejvýše třikrát, další korektury jsou zpoplatněny dle náročnosti úprav.
4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena potisku takto:
a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,
b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.

5. Dodací podmínky

5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:
1. osobní převzetí v Olomouci,
2. kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),
5.2. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.
6.2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady kupní ceny:
A. na základě faktury po dodání zboží,
B. v hotovosti při předání zboží,
C. platební kartou (bránou),
D. 100 % záloha vč. DPH předem,
E. dobírka (autodoprava, pošta),
6.3. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na vyúčtování kupní ceny (fakturaci) dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
6.4. Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury, nejpozději však do 21 dnů od dodání zboží, přičemž kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího.
6.5. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.
6.6. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
6.7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Smluvní pokuty

7.1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny (varianta A bodu 6.2.) prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu splatnosti zálohy. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených občanským zákoníkem.
8.2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy.
Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.
8.3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
8.4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. Škody.
Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (poštou, faxem nebo e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.
8.5. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty a poplatku za uskladnění.

9. Jiná ustanovení

9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 1500 Kč, pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.
9.2. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI nebo v tiskovém PDF (fonty převedeny do křivek).
9.3. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto PODMÍNKÁCH uvedeno jinak.
9.4. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.
9.5. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:
Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:
a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,
b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,
c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku,
d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:
da) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,
db) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
9.6. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce) je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní služby (nezávislý dopravce).
9.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.
9.8. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, se kterým
se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.
9.9. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.
9.10. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle bodu 6.1. a 6.7.) této smlouvy.
9.11. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.
9.12. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.
9.13. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10% oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.
9.14. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.
9.15. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého množství, stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.
9.16. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.
9.17. Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0–15 % proti původnímu zadání.
9.18. U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit zákonem č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
10.2. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.
10.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.
10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

[su_divider top=”no” size=”5″]

Reklamační řád platící pro webové stránky potiskbrno.cz

K zajištění jednotného a správného postupu při vyřizování nároků z vadného plnění při dodání reklamního zboží nebo potisku zboží (reklamace) je vydáván společností Ing. Marie Nimrichterová, Lipová – lázně 58, 790 61, IČO 88349721 (dále jen prodávající) tento Reklamační řád.

1. Úvodní ustanovení

1.1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna reklamace ve lhůtách uvedených v článku 5 reklamačního řádu.
1.2. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo uplatnit nárok z vadného plnění u prodávajícího.
1.3. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
1.4. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálu z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

2. Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2.1. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, zda nebyla poškozena. Podle tohoto reklamačního řádu se zásilkou rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci (jedná se o případy uvedené ve Všeobecných obchodních a dodacích podmínkách čl. 5 odst. 5.1.)
2.2. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.
2.3. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit prodávajícímu nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky a to písemnou formou. Oznámení musí obsahovat: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).

3. Práva z vadného plnění

3.1. Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy (§2106 Občanského zákoníku) může kupující:
– požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy.
3.2. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy (§2107 Občanského zákoníku) může kupující:
– požadovat odstranění odstranění vady opravou věci nebo potisku
– požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.
3.3. Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží kupujícímu jen v případě, že vadu oznámí prodávajícímu ve lhůtách dle článku 5.1. až 5.3. reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněné právo z vadného plnění nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.
3.4. Právo z vadného plnění se považuje za řádně uplatněné, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění práva z vadného plnění nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. tohoto reklamačního řádu.

4. Místo pro uplatnění práva z vadného plnění zboží (reklamace)

4.1. Kupující uplatňuje právo z vadného plnění zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle v Olomouci, Zikova 10.
4.2. Právo z vadného plnění zboží (reklamaci) uplatňuje kupující ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:
– název (jméno) kupujícího
– místo podnikání (příp. bydliště u fyzických podnikatelů)
– název a množství reklamovaného zboží, jeho katalogové číslo, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží
– popis vady zboží
– volbu práva z vadného plnění zboží
– datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby)
– datum a podpis obchodníka prodávajícího nebo jeho vedoucího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.
4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiné právo z vadného plnění, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží nemůže být uznána.

5. Lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění zboží

5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškerá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu ve lhůtách stanovených Všeobecnými obchodními a dodacími podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. reklamačního řádu a způsobem uvedeným v tomto reklamačním řádu.
5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:
– při osobním odběru nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží kupujícímu
– při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vadného plnění zaslaného nezávislým dopravcem rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce, tím není dotčena povinnost hlásit poškození zásilky ve lhůtě dle
čl. 2.3. reklamačního řádu.
5.3. Skryté vady zboží, které se stanou zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího ihned poté, co je zjistí, pokud se taková vada projeví v době do 6 měsíců po předání zboží kupujícímu.
5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.
5.5. Doba od uplatnění práv z vadného plnění až do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová záruční doba pouze na vyměněné zboží případně jeho část.
5.6. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
5.7. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechna práva z vadného plnění kupujícího vůči společnosti Ing. Marie Nimrichterová.

6. Lhůty pro vyřízení práv z vadného plnění zboží (reklamace)

6.1. Pro vyřízení práv z vadného plnění dodaného zboží je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne jejího doručení prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.
7. Závěrečná ustanovení
7.1. Skutečnosti neupravené tímto reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
7.2. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2019

 

Nákupní košík